WYMAGANIA I INFORMACJE
DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

na podstawie wytycznych biskupa tarnowskiego


Wymagania:

– codzienna modlitwa;

– uczestnictwo we Mszy świętej (w kościele) w każdą niedzielę i święto  obowiązkowe  potwierdzone podpisem rodzica;

– spowiedź św. w każdym miesiącu potwierdzona podpisem kapłana;

– uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych potwierdzone podpisem kapłana.

– uczestnictwo w nabożeństwach poprzedzających bierzmowanie;

– udział w lekcjach religii oraz w rekolekcjach szkolnych;

– nienaganne zachowanie;

– zdanie egzaminu;

– złożenie deklaracji o chęci przystąpienia do sakramentu.


Brak spełnienia powyższych wymagań jest równoznaczny z rezygnacją
z tegorocznego przygotowania do bierzmowania w naszej parafii.


Dodatkowo:

–  świadectwo chrztu św. (tylko ci, którzy nie przyjęli chrztu w naszej parafii);

– zaświadczenie katechety o uczęszczaniu na lekcje religii (tylko ci, którzy uczęszczają do szkoły poza terenem naszej parafii);

– pisemna zgoda swojego ks. proboszcza na przygotowanie i bierzmowanie
w naszej parafii (tylko ci, którzy należą do innej parafii).