TERMIN BIERZMOWANIA: 12 KWIETNIA 2018 R. GODZINA 18:00
 • Terminy spotkań
 • Podział na grupy – klasy 6
 • Podział na grupy – klasy 7
 • Podział na grupy – klasy 2
 • Podział na grupy – klasy 3
 • Informacje ogólne

TERMINY SPOTKAŃ LITURGICZNYCH:

KLASY VI szkoła podstawowa:

SOBOTA, 6 STYCZNIA o godz. 14.00

KLASY VII szkoła podstawowa i II gimnazjum:

SOBOTA, 6 STYCZNIA o godz. 14.00

KLASY III gimnazjum i SENIORZY:

SOBOTA, 6 STYCZNIA o godz. 14.00

TERMINY SPOTKAŃ W GRUPACH W GRUDNIU:

KS. PROBOSZCZ:

 • KLASA VI: 14.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII: 5.12.2017 r. g. 18.00
 • KLASA II: 7.12.2017 r. g. 16.30

KS. PRAŁAT:

 • KLASA III  dawne gimnazjum nr 3, 4 i NiepublicznaSMS: 11.12.2017 r. g. 17.15

KS. B. MUSIAŁ:

 • KLASA VI  12.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  4.12.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  7.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  

KS. M. SYNOWIEC:

 • KLASA VI  14.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  5.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA II  15.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  5.12.2017 r. g. 18.00

KS. M. GRÓDEK:

 • KLASA VI  12.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  6.12.2017 r. g. 16.00
 • KLASA II  15.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  5.12.2017 r. g. 16.00

KS. M. GURBISZ:

 • KLASA VI  14.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  7.12.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  15.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  4.12.2017 r. g. 15.30

KS. D. KUREK:

 • KLASA VI  12.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  5.12.2017 r. g. 18.00
 • KLASA II  7.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  4.12.2017 r. g. 16.00

KS. S. SZYSZKA:

 • KLASA VI  12.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  4.12.2017 r. g. 17.00
 • KLASA II  7.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  4.12.2017 r. g. 16.00

KS. T. ABRAM:

 • KLASA VI  12.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  4.12.2017 r. g. 16.00
 • KLASA II  7.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  4.12.2017 r. g. 16.30

KS. W. ZNAMIROWSKI:

 • KLASA VI  14.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA VII  4.12.2017 r. g. 16.00
 • KLASA II  15.12.2017 r. g. 16.30
 • KLASA III  5.12.2017 r. g. 17.00

 

Klasy VI – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

Klasy VII – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

 

Klasy II – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

Klasy III – podział na grupy formacyjne rok szkolny 2017/2018:

Grupy ks. prałata Kazimierza Czesaka:

Przez przyjęcie tego sakramentu ochrzczony otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego. Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

(KKK 1316)

Zobowiązania kandydatów do bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej;
 • regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty;
 • starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu;
 • brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu);
 • uczestniczyć w rekolekcjach parafialnych (100% frekwencji);
 • dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: Różańcowych, Roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, Majówkach;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole.

Imię – Patron bierzmowania

Ze względu na fakt istotnego powiązania sakramentu bierzmowania z sakramentem chrztu kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Zwyczajowo jednak można wybrać imię Świętego Patrona, którego kandydat pragnie naśladować. Powinna być to osoba uznana przez Kościół za świętą (lub błogosławioną).

Świadek bierzmowania

Powinna to być osoba wierząca i praktykująca, która już przyjęła sakrament bierzmowania. Najlepiej, żeby był to ojciec chrzestny, albo matka chrzestna, ze względu na powiązanie tego sakramentu z chrztem. Nie wyklucza to jednak możliwości wyboru innych świadków, ale nie powinni być nimi rodzice.

 

Dokument zatwierdzony przez Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego, który określa podstawowe zasady przygotowania do sakramentu bierzmowania oraz kryteria dopuszczenia do tego sakramentu:

 

Tarnów, 29 września 2017 r.

PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM

Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa przez trzy lata i ma miejsce w szkole podstawowej oraz gimnazjum. W szkole podstawowej rozpoczyna się w klasie szóstej, natomiast w gimnazjum w klasie pierwszej. Przygotowanie to zwieńczone jest przyjęciem sakramentu bierzmowania odpowiednio w klasie ósmej szkoły podstawowej oraz w klasie trzeciej gimnazjum.

Przez cały czas trwania przygotowania kandydaci do sakramentu bierzmowania uczestniczą w katechizacji szkolnej oraz w katechezach w mniejszych grupach, organizowanych przy parafii, do której należą. Miejscem katechez parafialnych są parafialne salki katechetyczne.

Ponadto kandydaci powinni uczestniczyć w specjalnych celebracjach, które mogą być organizowane tylko w kościołach lub kaplicach na terenie parafii. Katechezy parafialne powinny być prowadzone przez duszpasterzy we współpracy z odpowiednio przygotowanymi animatorami świeckimi. Tematykę oraz częstotliwość spotkań i celebracji określa program zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego, natomiast właściwe pomoce w formie konspektów do spotkań w grupach i celebracji zostały wydane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Dopuszcza się przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów, którzy wyrażą taką wolę,
w programie formacyjnym „Młodzi na progu”.

W klasie siódmej szkoły podstawowej oraz w klasie drugiej gimnazjum należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej, składanym przez uczniów przed dekanalnym lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo Biblos.

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.

Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

 • w deklaracji przyjęcia sakramentu,
 • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii,
 • w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej),
 • w udziale w rekolekcjach lub dniach skupienia,
 • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
 • w nienagannej postawie religijno-moralnej,
 • w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

+ Stanisław Salaterski
Wikariusz Generalny