Działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej jest organizacją katolicką, działającą w ramach państwowych przepisów o stowarzyszeniach. Skupia osoby wyznania rzymskokatolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Zarówno samo założenie Stowarzyszenia jak i prowadzenie przez nie działalności wymaga aprobaty władzy kościelnej, tj. Biskupa Diecezjalnego, który wyznacza Stowarzyszeniu asystenta kościelnego do współpracy i czuwania nad prawidłową jego działalnością w zakresie jej zgodności z nauką Kościoła Katolickiego.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Diecezja Tarnowska. Główną siedzibą miasto Tarnów, Patronem św. Józef Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny (Święto Patronalne – 19 marca).

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

ZADANIA STOWARZYSZENIA:

 • pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości;
 • troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r.;
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju;
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału Parafialnego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia oparta jest na społecznej aktywności członków zorganizowanych w Oddziały Parafialne. Oddziały podejmują realizację celów i zadań stowarzyszenia oraz włączają się w jego statutową strukturę. W szczególności ustalają plany pracy i kierunki działalności na terenie parafii.

Parafialny Oddział Stowarzyszenia

Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej w naszej parafii został założony w roku 1994 z inicjatywy ówczesnego proboszcza księdza prałata dr. Jana Białoboka przy współpracy wikariusza ks. Józefa Nity, który był pierwszym Opiekunem Stowarzyszenia.

11 maja 1994 roku odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Parafialnego i od tej daty liczy się działalność naszego Oddziału, jako jednostki samodzielnej. Powołano Zarząd składający się z prezesa i trzech członków. Prezesem ówczesnego Zarządu została pani Ewa Rojkowicz. Z jej to inicjatywy, przy współpracy całego Zarządu i poszczególnych członków Oddziału powołano do życia Świetlicę Profilaktyczno–Wychowawczą dla dzieci wymagających szczególnej opieki i troski, która funkcjonuje od 1995 roku do chwili obecnej. Świetlica mieści się w budynku parafialnym, jest czynna od poniedziałku do piątku.

SPOTKANIA

Członkowie naszego oddziału spotykają się na comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca. Spotkanie poprzedzone jest Mszą św. w intencji rodzin, którą celebruje Ksiądz Asystent. Liturgia Słowa w czasie Eucharystii czytana jest przez przedstawicieli oddziału. Na spotkaniach, które odbywają się w sali budynku katechetycznego, gdzie mieści się świetlica, są przedstawiane referaty formacyjne z zakresu nauki Kościoła, celem większego uduchowienia i poszerzenia wiedzy religijnej. Oprócz comiesięcznej formacji duchowej, członkowie oddziału przygotowują co miesiąc Adorację Najświętszego Sakramentu. W okresie Wielkiego Postu liturgię Drogi Krzyżowej, a w październiku rozważania różańcowe.

Aktywny udział w życiu parafii i społeczności lokalnej:

 • reprezentowanie rodzin parafii w uroczystościach kościelnych;
 • organizowanie pielgrzymek, wycieczek, wieczorów wigilijnych, spotkań opłatkowych;
 • udział w konferencjach i posiedzeniach na szczeblu diecezjalnym i krajowym;
 • współpraca z władzami Województwa Podkarpackiego, Powiatu i Miasta Mielca w sprawach dotyczących rodziny;
 • udział w redagowaniu czasopisma parafialnego „Ikona”;
 • promowanie problematyki rodzinnej w prasie lokalnej;
 • współpraca z diecezjalną rozgłośnią radia RDN.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające w naszej parafii jest otwarte na nowych członków.

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

STRONA INTERNETOWA:

www.srk.diecezja.tarnow.pl