Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 r. powołała do życia Akcję Katolicką w Polsce, która jeszcze bardziej włączyła ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską.

 

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

  1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
  2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
  3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
  4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
  5. kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

AKCJA KATOLICKA W NASZEJ PARAFII

Podstawową komórką AK jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Nad formacją duchową i działaniami Akcji czuwa ks. Bartłomiej Musiał.

Zebrania odbywają się ustalonych terminach – na ogół raz w miesiącu.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach
i zaangażowanie się w działania na rzecz naszej parafii.

 

Przypominamy, że członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać każdy katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.