Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».( Mt 22,1-14)

Stawienie się w obecności  Bożej: Uświadom sobie, że stajesz przed Panem, że będziesz
z Nim rozmawiał i słuchał tego, co On ma  ci do powiedzenia. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Proś, aby On pomógł Ci przeżyć to spotkanie jak najowocniej, w możliwie największym otwarciu na Słowo Boże.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna: Proś Boga, Pana naszego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.
(św. Ignacy Loyola, ĆD nr 46).

Proś także o owoc tej modlitwy: o chętne odpowiadanie na zaproszenia Boga, które On kieruje do Ciebie.

Obraz do modlitwy: Spróbuj sobie wyobrazić wykwitną ucztę, pięknie nakryte stoły uginające się od potraw i napojów. Wszystko jest gotowe. Zamknij oczy, zobacz szlachetną zastawę, poczuj zapach pełnych półmisków. To wszystko jest przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zobacz Tego, który Cię zaprasza. Jest ważniejszy niż wszystkie najważniejsze osoby na tym świecie.

Uczta.

Zapraszającym na ucztę jest nie byle kto, ale sam Król. W czasach Jezusa na ucztę na takie wielodniowe świętowanie (mogło ono trwać aż 7 dni) zapraszało się tylko ludzi wolnych, z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogli stosownie do rangi tego wydarzenia zaplanować swój czas i przybyć, aby nie uchybić gospodarzowi.

Słowo Boże jest jednak także aktualne i dziś. Kościół czyta tę perykopę w niedzielę, w dniu, kiedy w sposób wyjątkowo uroczysty sprawuje Eucharystię – Ucztę Króla.

Król kieruje zaproszenie na Nią także do Ciebie. Czy jesteś odpowiednio przygotowany? Czy Twoje serce tęskni za tym spotkaniem? Czy jest ono osiowym wydarzeniem niedzieli?

Mamy teraz bardzo trudny czas, nie każdy może uczestniczyć we Mszy św.( ze względu na stan zdrowia, czy wiek) – ważne jednak, aby serce było „nastawione” na to spotkanie, aby Go pragnęło, tęskniło za Nim. Zapytaj siebie jak to wygląda.

Przyjrzyj się spokojnie swojemu sercu.

Strój weselny.

Ten, kto otrzymał zaproszenie na ucztę może czuć się szczególnie wyróżnionym, dostrzeżonym, ważnym. Po jego stronie jest jednak przywilej i obowiązek postarania się o strój weselny, czysty, schludny, elegancki, szczególny, wyjątkowy na tak wyjątkową okazję.

W innym miejscu Jezus podpowiada co jest strojem na ucztę Króla – „nie każdy, który mi mówi Panie , Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie!”(Mt 7,21)

A zatem najlepszym strojem na ucztę Króla jest wypełnienie Jego woli w codzienności. Czy szukasz woli Ojca, czy Jemu chcesz się podobać, czy pragniesz usłyszeć Jego głos? Spróbuj się nad tym zastanowić.

Pomyśl także – jak przychodzisz na Eucharystię – czy przygotowany, odpowiednio wcześnie, z sercem otwartym na to co Król chce Ci powiedzieć?

A jeśli jest tak, że z jakichś powodów jesteś nieobecny na niedzielnej Mszy św. –bo przeszkadza Ci np. choroba, albo jesteś osobą szczególnie narażoną na zarażenie wirusem – to jak korzystasz z możliwości uczestniczenia duchowego we Mszy św.za pośrednictwem środków masowego przekazu? Czy jest to dla Ciebie ważne wydarzenie, czy dbasz o właściwe, zewnętrzne przygotowanie miejsca, ale także o nastawienie swojego serca? Czy przyjmujesz duchowo Komunię Świętą?

Zachęcam Cię, na zakończenie tej modlitwy, do szczerej rozmowy z Panem, do oddania Mu tego wszystkiego co udało Ci się dzięki Jego łasce zobaczyć. Proś, abyś umiał odczytywać zaproszenia na ucztę Króla, abyś chciał być na Niej, abyś był dobrze do Niej przygotowany. I teraz i w wieczności.

Niech owocem dzisiejszej modlitwy będzie Twoje staranne, przemyślane przygotowanie do niedzielnej Eucharystii.

Zakończ to spotkanie modlitwą: Ojcze nasz….”

Zachęcam Cię także, abyś zanotował chociaż kilka myśli z tej modlitw,  niech pozostanie po niej jakiś materialny ślad, niech te notatki stanowią Twój duchowy dzienniczek.

Anna, wynagrodzicielka

drukuj