• Trwajmy w modlitwie w intencji wygaśnięcia epidemii koronawirusa.
 • Wszyscy wierni otrzymali dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. aż do odwołania.
 • We Mszach św. lub innych celebracjach oprócz kapłanów i usługujących może uczestniczyć maksymalnie 5 osób (w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencje mszalne).
 • Msze św. pogrzebowe sprawowane są z udziałem najbliższej rodziny w liczbie nie więcej niż 5 osób, jednakże bez ciała zmarłego (ew. urny).
 • Zawieszone zostaje celebrowanie nabożeństw (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec i inne).
 • Kaplica Adoracji jest czynna w g. 8.30-18.00, ale nie może w niej przebywać więcej niż 5 osób równocześnie.
 • Osoby, które pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, prosimy o telefoniczny kontakt z ks. dyżurnym +48 797 766 560.
 • Kropielnice z wodą święconą przy wejściach do kościoła zostały opróżnione.
 • Zachęcamy rodziny, sąsiadów o szczególniejsze zainteresowanie się osobami starszymi, które są bardziej narażone na zarażenie, aby pomóc im w robieniu zakupów, by nie musiały wychodzić z domu, ale miały zapewnione podstawowe potrzeby do normalnego funkcjonowania. Można też zwrócić się telefonicznie do parafii, zadbamy wtedy o stosowne wsparcie.
 • W sprawach kancelaryjnych prosimy kontaktować się telefonicznie, nr tel. księdza dyżurnego +48 797 766 560, zapytania można też kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: mielec1@diecezja.tarnow.pl
 • Wszyscy proszeni są o codzienną modlitwę różańcową w domu o g. 20.30 w intencji ustania epidemii.
 • W pierwszym pomieszczeniu zakrystii znajdują się wielkanocne baranki i paschaliki. Koszt – 6. Prosimy obsługiwać się samemua ofiary wrzucać do znajdującej się tam skarbonki (dochód jest przeznaczony na pomoc dla dzieci chorych i ubogich).

W duchu pokory, posłuszeństwa i zaufania prosimy dostosować się do powyższych postanowień.


KOMUNIA ŚW. W PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

Przeczytaj więcej o Komunii duchowej – link do artykułu

Ciekawy artykuł o Pierwszych Piątkach Miesiąca – link do artykułu


INFORMACJE DOTYCZĄCE I KOMUNII ŚW. W NASZEJ PARAFII

 1. Możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnej (3 maja) jest uwarunkowana od następujących czynników:
  – Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystość pierwszokomunijna nie będzie organizowana w zaplanowanym terminie tj. 3 maja. Nowy termin zostanie uzgodniony z rodzicami po ustaniu epidemii.
  – Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany a dzieci powrócą do szkół, ale nie później niż 20 kwietnia, Komunia odbędzie się w zaplanowanym terminie tj. 3 maja o godz. 10.30 (SP nr 3 i NSP) i 12.00 (SP nr 6 i nr 7).  
 2. Decyzje rodziców o przystąpieniu ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, stąd usilnie prosimy, aby nie warunkować udziału w uroczystościach innymi względami (np. rezerwacją lokali, przyjazdem członków rodziny itp.)
 3. W związku z tymczasowym zawieszeniem wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, prosimy rodziców, aby podjęli z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetów.
 4. O dalszych decyzjach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji w Polsce.

Komunikat Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w diecezji tarnowskiej w 2020 r.


DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE *

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

 1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.
 2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.
 3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
 4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.
 5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
 6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.
 7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.
 8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).
 9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).
 10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.
 11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.
 12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.
 13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.
 14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

* Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 roku

W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:

„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach”.

drukuj