Z racji Tygodnia Biblijnego, w poniedziałek (16.04) o godz. 17:00 działająca w naszej Parafii Grupa Biblijna Sychar przeprowadziła celebrację Słowa Bożego. W czasie nabożeństwa czytano i słuchano Słowa Bożego, śpiewano psalmy i stosowne pieśni oraz uczczono księgę Pisma Św. przez ucałowanie.

Komentarz ks. Damiana – opiekuna Grupy Biblijnej:

Hasłem tegorocznego roku duszpasterskiego są słowa z Dziejów Apostolskich, które przypominają nam, że jako wyznawcy i uczniowie Jezusa „jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2,4). Dokonało się to w momencie sakramentu chrztu świętego oraz w sakramencie bierzmowania w konkretnym znaku, jakim było namaszczenie olejem krzyżma świętego (gr. chrisma oznacza namaszczenie), będącego symbolem i nośnikiem Ducha Świętego. Podczas chrztu kapłan wypowiada słowa: „Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego, wytrwał w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne. Amen”. Zaś podczas bierzmowania biskup (wraz z innymi kapłanami) przed namaszczeniem kandydatów, wyciągając nad nimi rękę, zanosi do Boga następująca modlitwę: „Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”. Po słowach modlitwy szafarz sakramentu bierzmowania namaszcza krzyżmem, a znakowi temu towarzyszą słowa: „Przyjmij znamię Ducha Świętego”. Stąd odkrywając Osobę Ducha Świętego oraz Jego dary, które otrzymaliśmy, zgodnie z sugestią programu duszpasterskiego, towarzyszył nam symbol, jakim jest olej krzyżma świętego oraz gest namaszczenia i nałożenia rąk. W zaproponowanym nabożeństwie Słowa Bożego rozważyliśmy prawdę o namaszczeniu i nakładaniu rąk jako gestach przekazywania Ducha Świętego i Jego darów. Ta modlitewna medytacja słowa Bożego przypomniała nam prawdę, że każdy z nas został „namaszczony”, to znaczy „napełniony Duchem Świętym”, a tym samym obdarowany Jego darami. Ducha Święty przyszedł nam z pomocą, otwierając nasze serca i umysły na słowa Bożej prawdy.
drukuj